Hoppa till sidans innehåll

Stadgar ERF


STADGAR FÖR ESKILSTUNAORTENS RYTTARFÖRENING
(2008-02-23)

  

§ 1    Ändmamål

Eskilstunaortens Ryttarförening är en ideell förening som är ansluten till Svenska Ridsportförbundet (SvRF) och därigenom ansluten till Sveriges Riksidrottsförbund (RF).

Föreningen är en sammanslutning av för ridsporten intresserade och skall verka på så sätt som det anges i SvRFs stadgar samt med särskild målsättning att:

främja hästintresset och möjliggöra för medlemmarna att utöva ridning, körning och ridsport oavsett mål och ambitionsnivå.

 

§ 2    Säte  

Föreningen har sitt säte i Eskilstuna.

 

§ 3    Medlemskap

Person, som anmäler sig till inträde och erlägger årsavgift antages som medlem.

Person som har gjort sig känd som olämplig eller som motarbetat föreningens ändamål och intresse, kan av styrelsen vägras medlemskap. Beslut om att avslå medlemskap skall fattas av styrelsen. I beslutet skall skälen redovisas samt anges hur den medlemssökande skall gå tillväga för att överklaga beslutet. Beslutet skall inom tre dagar från dagen för beslutet sändas till den som fått avslag på medlemsansökan.

Beslut om vägrat medlemskap får överklagas skriftligt av den berörde inom tre veckor enligt reglerna i RF:s stadgar,15 kap.

 

§ 4    Hedersmedlem

Person som på ett synnerligen förtjänstfullt sätt verkat för föreningens ändamål, kan efter förslag av styrelsen, av årsmötet inväljas såsom hedersmedlem. Sådant beslut skall biträdas av minst 2/3 av antalet röstberättigade medlemmar.

 

§ 5    Avgifter

Medlem erlägger årsavgift, vars storlek, efter förslag av styrelsen varje år, fastställs av årsmötet och gäller för nästkommande år.

Årsavgiften skall erläggas på sätt som styrelsen beslutar.

Av avgifterna skall distriktsorganisationen och SvRFinbetalas så stor del som resp årsmöte fastställt.

Hedersmedlem erlägger ingen årsavgift.

 

§ 6    Utträde och uteslutning

Medlem som under ett helt år underlåtit att betala sin årsavgift anses ha utträtt ur föreningen. Medlem som av annan anledning önskar utträda ur föreningen skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen. Erlagda avgifter återbetalas ej.

Styrelsen kan besluta att utesluta medlem som uppenbarligen motarbetar föreningens, distriktets eller SvRFs ändamål och intresse, ellerhandlar på sådant sätt att ridsportens anseende skadas. Samma gäller medlem som motarbetat föreningens verksamhet eller uppenbarligen skadat föreningens intressen.

För beslut om uteslutning fordras 2/3 majoritet bland de vid styrelsesammanträdet närvarande ledamöterna. Beslut om uteslutning får inte fattas utan att medlemmen beretts möjlighet att yttra sig inom av styrelsen angiven tid (minst 14 dagar). I beslut om uteslutning skall skälen till uteslutning redovisas samt anges vad medlemmen skall iaktta för överklagande. Beslutet skall inom tre dagar från dagen för beslutet skriftligen tillställas den berörde. Beslut gäller inte förrän klagotiden utgått eller, då beslutet överklagats, ärendet blivit slutligen avgjort.

Beslut om uteslutning skall fattas av föreningens styrelse och får av den berörde överklagas, inom tre veckor enligt reglerna i RF:s stadgar 15 kap.

 

§ 7    Beslutande organ

Föreningens beslutande organ är allmänt möte (årsmöte) eller extra allmänt möte samt styrelsen.

Styrelsen kan tillsätta kommittéer (motsvarande) för handläggning av särskilda uppgifter. Dessa kommittéer har de befogenheter som styrelsen tilldelat dem.

 

§ 8    Verksamhets- och räkenskapsårs

Föreningens verksamhets- och räkenskapsår skall vara kalenderår.

 

§ 9    Stadgetolkning

Föreningens verksamhet bedrivs enligt dessa stadgar samt i tillämpliga delar enligt de stadgar som gäller för det ridsportdistrikt som föreningen tillhör och SvRFs stadgar. Uppstår tvekan vid dessa stadgars tolkning eller om fall skulle förekomma som ej varit förutsedda i dessa stadgar hänskjutes frågan till allmänt möte eller extra allmänt möte, eller avgörs frågan interimistiskt av styrelsen i brådskande fall.

 

§ 10    Stadgeändring och upplösning

Förslag till stadgeändring kan avges av styrelsen eller av enskild medlem.

För stadgeändring fodras beslut av ett enhälligt allmänt möte (ordinarie eller extra) eller med minst 2/3 av antalet angivna röster vid två på varandra med minst en månads mellanrum följande allmänna möten varav det ena är årsmötet. Ändring av stadgarna skall godkännas av SvRFs styrelse eller av utskott till vilket förbundsstyrelsen delegerat denna uppgift.

För föreningens upplösning fordras beslut av två på varandra med minst en månads mellanrum följande allmänna möten varav det ena är årsmöte. Vidare fordras att minst 2/3 av närvarande röstberättigade är eniga om beslutet. I samband med upplösningen beslutar sista allmänna mötet hur det skall förfaras med föreningens handlingar och tillgångar; föreningens tillgångar skall användas till bestämt ridsportfrämjande ändamål. Beslutet, jämte bestyrkta avskrifter av styrelsens och årsmötets protokoll i ärendet, samt revisionsberättelse jämte balans- och resultaträkningar, skall omedelbart tillställas SvRF.

 

§ 11    Rösträtt

Vid årsmöte samt extra allmänt möte som hålles senast den sista februari äger varje medlem som fyllt 15 år en röst om årsavgift för föregående eller pågående räkenskapsår erlagts minst en månad före mötet.

Vid extra allmänt möte som hålles efter den sista februari äger varje medlem som fyllt 15 år en röst, om årsavgift för pågående räkenskapsår erlagts minst en månad före mötet.

Röstning genom ombud (fullmakt) får ej förekomma.

 

§ 12    Beslut om omröstning vid allmänt möte

Omröstning sker öppet, dock skall frågor om personval ske med slutna sedlar om röstberättigad medlem så begär. Vid val med slutna sedlar får valsedel inte upptaga fler namn än det antal som skall väljas. Samtliga ärenden utom de i 4 § och 10 § avgörs genom enkel röstövervikt. Vid omröstning som ej avser personval, gäller vid lika röstetal den mening som biträdes av ordföranden om denne är röstberättigad. Är ordföranden inte röstberättigad skall lotten avgöra. Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra.

 

§ 13 Valbarhet

Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad medlem i föreningen. Arbetstagare inom föreningen får dock inte väljas till ledamot av styrelsen, valberedningen eller till revisor i föreningen.

 

§ 14    Årsmöte

Årsmötet skall äga rum senast den sista februari. Förhandsmeddelande om tid och plats för mötet skall utlysas minst en månad i förväg på sätt som styrelsen bestämmer.

Kallelse till årsmöte utfärdas minst 10 dagar i förväg på sätt som styrelsen bestämmer. Förslag (motion) från enskild medlem att tas upp till behandling på årsmötet skall skriftligen vara styrelsen tillhanda senast tre veckor före årsmötet. Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelse, styrelsens förslag och inkomna motioner skall finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet. I kallelsen skall anges var dessa handlingar finns tillgängliga. Årsmötet är beslutfört med det antal röstberättigade medlemmar som infunnit sig.

 

 

§ 15    Ärende vid årsmöte

Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas och protokollföras:

 1. Mötets öppnande
 2. Val av ordförande
 3. Anmälan av styrelsens val av sekreterare vid årsmötet
 4. Upprättande av röstlängd
 5. Val av protokolljusterare och rösträknare
 6. Fastställande av dagordning
 7. Fastställande av om mötet blivit i laga ordning utlyst
 8. Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelserna
 9. Revisorernas berättelse
 10. Fastställande av balans- och resultaträkningar
 11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 12. Behandling av sektioners verksamhets- och förvaltningsberättelser samt fastställande av deras balansräkning
 13. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter inom ramen för det i 18 § andra stycket angivna antalet
 14. Val av ordförande för föreningen
 15. Val av övriga styrelseledamöter jämte suppleanter
 16. Val av sektioner förutom ungdomssektionen (se § 24)
 17. Anmälan av ungdomssektionen vald ledamot jämte personlig suppleant
 18. Val av två revisorer och personliga suppleanter med uppgift att granska verksamhet, räkenskaper och förvaltning inom föreningen. Minst en av revisorerna och dennes suppleant skall vara av Revisorsnämnden auktoriserad eller godkänd revisor
 19. Fastställande av antalet ledamöter i valberedningen. Val på ett år av sammankallande och ledamöter i valberedningen
 20. Val av ombud till SvRFs och distriktets allmänna möten och ev andra möten där föreningen har rätt att representera med ombud
 21. Fastställande av årsavgifter för nästkommande år
 22. Övriga ärenden som enligt 14 § kan upptas till beslut på årsmöte
 23. Sammanträdets avslutande.

 

§ 16    Extra allmänt möte

Extra allmänt möte hålles då styrelsen så finner erforderligt, då en revisor eller då minst 10 % av medlemmarna så begär.  Styrelsen skall anordna extra allmänt möte senast en månad efter det att en sådan begäran inkommit skriftligen. Extra allmänt möte som hålles med anledning av förslag om stadgeändring skall anordnas senast två månader efter det att begäran inkommit.

 

Kallelse skall utfärdas minst 10 dagar i förväg på sätt som styrelsen bestämmer. I kallelsen skall tydligt framgå det eller de ärenden som föranleder mötet. Underlåter styrelsen att kalla till extra allmänt möte får de som gjorde framställningen utlysa extra allmänt möte enligt ovan.

 

Vid extra allmänt möte skall förekomma punkterna 1-7, 23 i 15 § samt ärende för vilket eller vilka mötet sammankallats. Andra ärenden får icke förekomma.

 

 

 

§ 17    Valberedning

 

Valberedningen består av ordförande, tillika sammankallande, och minst 2 ledamöter valda av årsmötet. Ledamöterna väljs av årsmötet för perioden t o m nästa årsmöte.

 

Senast 14 dagar före mötet får medlemmar till valberedningen avge förslag på personer för valen under 15 §. Senast en vecka före mötet skall valberedningens förslag finnas tillgängligt för föreningens medlemmar. Den sammankallande i valberedningen meddelar vid mötet de namnförslag som inkommit för de olika valen samt valberedningens förslag. Ytterligare kandidatnomineringar kan därefter äga rum. Alla föreslagna kandidater skall ha accepterat nomineringen. Även förslag på kandidater till valberedningen inges till denna men valberedningen avger i detta fall ej eget yttrande.

 

Valberedningens ledamöter har rätt att, i egenskap av medlemmar i föreningen, avge förslag på kandidater.

 

 

 

§ 18    Styrelsen

 

Styrelsen är då allmänt möte icke är samlat, föreningens beslutande organ.

 

Styrelsen skall bestå av ordförande samt lägst 3 och högst 10 ordinarie ledamöter samt lägst 2 och högst 4 suppleanter. I styrelsen ingår även minst en av ungdomssektionernautsedd ungdomsledamot jämte suppleant. Mandattiden gäller två år från årsmöte till årsmöte. Mandattiden för ordförande är ett eller två år. Mandattiden för suppleanter är ett år med undantag av personliga suppleanter vars mandattid följer ordinarie ledamot.

 

Halva antalet styrelseledamöter väljes vid varje årsmöte. Styrelsen utser inom sig vice ordförande och sekreterare. Styrelsen kan som adjungerad ledamot kalla enskild person, även icke medlem. Sådan ledamot har yttrande- och förslagsrätt men icke rösträtt. Adjungerad ledamot kan även utses till särskild befattning inom styrelsen.

 

Styrelsen är beslutför när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledmöter är närvarande. Beslut fattas med enkel röstövervikt. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Kallelse till styrelsesammanträden utfärdas av ordförande när anledning till sammanträde föreligger. Ordförande är dessutom skyldig kalla till sammanträde om minst hälften av ledamöter så begär. Kallelse skall ske skriftligen och kallelsetiden skall vara lägst en vecka. Samtliga ordinarie ledamöter skall kallas.

 

Vid styrelsesammanträde skall föras protokoll som undertecknas av protokollföraren och justeras av mötets ordförande och en för ändamålet utsedd justeringsperson.

 

 

 

§ 19    Styrelsens åligganden

 

Styrelsen skall – inom ramen för SvRFs, RFs och dessa stadgar – svara för föreningens verksamhet och tillvarata medlemmarnas intressen.

 

Det åligger styrelsen särskilt att:

 

 1. Verka för föreningens ändamål och ansvara för den löpande verksamheten
 2. Verkställa beslut fattade av allmänna möten
 3. Planera, leda och fördela arbetet inom föreningen
 4. Handha och ansvara för föreningens medel
 5. Tillse att fullständiga räkenskaper föres samt att upprätta verksamhets- och förvaltningsberättelse senast tre veckor före årsmötet underställa dessa revisorernas granskning
 6. Bestämma dag och plats för allmänna möten
 7. Förbereda de ärenden som skall behandlas vid allmänna möten
 8. Företräda föreningen inför myndigheter och organisationer m fl om inte särskilda ombud är utsedda för detta.
 9. Övervaka stadgarnas efterlevnad

 

§ 20    Firmateckning

 

Föreningens firma tecknas av ordförande eller vice ordförande i förening med annan styrelseledamot eller på annat sätt som styrelsen bestämmer.

  

§ 21    Ekonomiskt ansvar

 

För föreningens förbindelser häftar allenast föreningens tillgångar.

 

 

§ 22   Revision

 

För granskning av föreningens räkenskaper till styrelsens förvaltning skall utses två revisorer och två suppleanter för dessa. Minst en av revisorerna och dennes suppleant skall vara av Revisorsnämnden auktoriserad eller godkänd revisor. Revisorer och revisorssuppleanter utses av årsmötet.

  

§ 23    Särskilda bestämmelser

 

Utöver vad som framgår av dessa stadgar har föreningen de uppgifter, skyldigheter och rättigheter som framgår av RF:s. Distriktets och SvRFs stadgar eller som RF, distriktet eller SvRF från tid till annan beslutar.

  

§ 24 Sektioner

 

En sektion är ingen egen juridisk person och är underordnad föreningens styrelse.

  

Ungdomssektion

 

Inom föreningen skall finnas en ungdomssektion. Sektionen skall vara organ för frågor som speciellt berör föreningens yngre medlemmar. Sektionen väljer själv sin styrelse och fastställer stadgar i enlighet med SvRFs typstadgar för ungdomssektion. Arbetsuppgifter och arbetssätt fastställs av sektionsstyrelsen i samråd med föreningsstyrelsen. Föreningsstyrelsen kan ha representant jämte suppleant i sektionsstyrelsen.

 

Övriga sektioner

 

Beslut om bildande eller nedläggning av sektion fattas av allmänt möte eller extra allmänt möte.

 

Ledningen för varje sektion utövas av en sektionsstyrelse, bestående av ordförande och övriga ledamöter. Sektionsstyrelse väljs årligen bland röstberättigade medlemmar av möte med de föreningsmedlemmar som bedriver den verksamhet vilken handhas av sektionen.

 

Föreningens styrelse skall, i särskild instruktion, fastställa de befogenheter och skyldigheter som sektionsstyrelse har.

 

Uppdaterad: 13 MAR 2018 17:24 Skribent: Anna Berg
E-post: Adressen Gömd

 649de713-79d2-4e9d-a41c-24c138903600

fb388971-eb09-47ac-9ae2-e5ea06aadad3

96cd48fe-e9b6-497d-8acc-cc444d03ef03

f83a8292-b94c-494d-96ab-22dfad5249de

1edf8c7f-3099-4b62-a00a-b5ae2d9da18a

f3022ccd-9f10-4e6a-a5d3-f90130b0cc1c

Postadress:
Eskilstunaortens RF - Ridsport
Vilsta Ridskola
63229 Eskilstuna

Kontakt:
Tel: 016144001
E-post: ekebyridskola@eorf.s...